• /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /

楞严经(卷一)注音

[楞严经注音] 时间: 点击:

rú shì wǒ wén。yī shí。fó zài shì luó fá chénɡ。qí huán jīnɡ shè。如是我闻。一时佛在室罗筏城。祇桓精舍。yǔ dà bǐ qiū zhònɡ。qiān èr bǎi wǔ shí rén jù。jiē shì wú lòu。dà ā luó hàn。与 ...

楞严经(卷二)注音

[楞严经注音] 时间: 点击:

ěr shí ā nán。jí zhū dà zhòng。wén fó shì huì。shēn xīn tài rán。尔时阿难。及诸大衆。闻佛示诲。身心泰然。niàn wú shǐ lái。shī què běn xīn。wàng rèn yuán chén。fēn bié yǐng shì。念无始来。 ...

楞严经(卷三)注音

[楞严经注音] 时间: 点击:

fù cì ā nán。yún hé liù rù。běn rú lái zàng miào zhēn rú xìng。ā nán。复次阿难。云何六入。本如来藏妙真如性。阿难。jí bǐ mù jīng dèng fā láo zhě。jiān mù yǔ láo。tóng shì pú tí dèng fā lá ...

楞严经(卷四)注音

[楞严经注音] 时间: 点击:

ěr shí fù lóu nà mí duō luó ní zǐ。zài dà zhòng zhōng。jí cóng zuò qǐ。尔时富楼那弥多罗尼子。在大衆中。即从座起。piān tǎn yòu jiān。yòu xī zhuó dì。hé zhǎng gōng jìng ér bái fó yán。偏袒右 ...

楞严经(卷五)注音

[楞严经注音] 时间: 点击:

ā nán bái fó yán。shì zūn。rú lái suī shuō dì èr yì mén。阿难白佛言。世尊。如来虽说第二义门。jīn guān shì jiān jiě jié zhī rén。ruò bù zhī qí suǒ jié zhī yuán。今观世间解结之人。若不知 ...

楞严经(卷六)注音

[楞严经注音] 时间: 点击:

ěr shí guān shì yīn pú sà。jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú。ér bái fó yán。尔时观世音菩萨。即从座起。顶礼佛足。而白佛言。shì zūn。yì niàn wǒ xī。wú shù héng hé shā jié。yú shí yǒu fó。世 ...

楞严经(卷七)注音

[楞严经注音] 时间: 点击:

ā nán。rǔ wèn shè xīn。wǒ jīn xiān shuō。rù sān mó dì。xiū xué miào mén。阿难。汝问摄心。我今先说。入三摩地。修学妙门。qiú pú sà dào。yào xiān chí cǐ sì zhǒng lǜ yí。jiǎo rú bīng shuāng。 ...

楞严经(卷八)注音

[楞严经注音] 时间: 点击:

ā nán。rú shì zhòng shēng。yī yī lèi zhōng。yì gè gè jù shí èr diān dǎo。阿难。如是衆生。一一类中。亦各各具十二颠倒。yóu rú niē mù。luàn huá fā shēng。diān dǎo miào yuán。zhēn jìng míng xī ...

楞严经(卷九)注音

[楞严经注音] 时间: 点击:

ā nán。shì jiān yí qiè。suǒ xiū xīn rén。bù jiǎ chán nà。wú yǒu zhì huì。阿难。世间一切。所修心人。不假禅那。无有智慧。dàn néng zhí shēn。bù xíng yín yù。ruò xíng ruò zuò。xiǎng niàn jù ...

楞严经(卷十)注音

[楞严经注音] 时间: 点击:

ā nán。bǐ shàn nán zǐ。xiū sān mó tí。xiǎng yīn jìn zhě 。shì rén píng cháng。阿难。彼善男子。修三摩提。想阴尽者。是人平常。mèng xiǎng xiāo miè。wù mèi héng yī。jué míng xū jìng。yóu rú q ...

 • 1
 • 共 1 页 10 条
 •  页 GO